Diensten

Onze diensten:

We komen twee keer per week samen voor de heilige samenkomst.

Met op de Woensdag om 19.30u. Bijbelstudiedienst en op de Zondag om 14.00u. Opwekkingssamenkomst.
Tijdens beide gelegenheden bent u van harte welkom.

Onze samenkomsten bestaan uit lofprijzing, aanbidding en prediking en zijn er op gericht God te eren en u kennis van God en Zijn woord bij te brengen.

De lofprijs en aanbidding:

Als u eens een van onze diensten bijwoont, zal het u opvallen dat we behoorlijk wat tijd besteden aan lofprijs en aanbidding van onze Heer.

Lofprijs en aanbidding is een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten omdat Gods Woord ons in psalm 100:4 zegt: “Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam”. Dit betekent dat wij iedere keer wanneer wij de plaats van samenkomst binnen gaan en Gods voorhoven willen betreden wij Hem moeten loven en prijzen. Verder zegt het woord ons dat God troont op de lofgezangen van Zijn volk (psalm 22:4) en dat je door lofgezangen de Heer een weg baant om ons Gods heil te laten zien (psalm 50:23).
Willen we dus dat God als Heer troont in onze gemeente en ons persoonlijk leven, dan zullen we dus tijd moeten besteden aan dit onmisbaar onderdeel van de dienst.

De prediking:

De prediking betreft de behandeling/ uiteenzetting van een door God gegeven onderwerp met betrekking tot een leven met Hem. De prediking voedt, sticht, vermaant en bouwt op. Het is het levend brood, dat tot eeuwig leven leidt.
Door de prediking gaan wij ontdekken wie God is, wat Hij ons door Zijn woord wil leren.

Toen Jezus opvoer ten hemel gaf Hij de discipelen de opdracht om de wereld in te gaan en al de volken ter wereld te maken tot Zijn discipelen door het evangelie te prediken(Matt. 28, Marc. 16). Romeinen 10 zegt ons dat het geloof komt door het horen en het horen komt door de prediking. Bij het horen van het woord van God komt geloof dus tot stand en groeit geloof.

God zegt ons ook in Jesaja dat Zijn woord nimmer ledig tot Hem zal wederkeren, maar dat het zal doen waartoe het gezonden is. God zend door de prediking Zijn woord en zij die toehoren zullen datgene wat zij verlangen ontvangen door acceptatie van Gods woord.

Oproep tot bekering
Als God Zijn woord zend en deze doet waartoe het gezonden is, dan volgt na de prediking een oproep tot gebed. In de oproep tot gebed worden, zij die nog niet tot het geloof zijn gekomen, uitgenodigd tot Gods heil.

De oproep wordt gedaan om Jezus te leren kennen als je persoonlijke Redder en Verlosser.

We achten het zeer belangrijk dat mensen Jezus leren kennen als hun Redder en Verlosser, omdat we geloven dat Jezus alleen de mens redding van de ziel, rust, vrede, liefde en blijdschap kan schenken. Zonder Hem is dit allen niet mogelijk

Gebed & Counseling:

Na de oproep tot gebed (of tijdens) wordt ook de oproep gedaan aan zij die zijn gekomen met de bede op hun hart voor speciaal gebed. Wij geloven dat door de werking van de Heilige Geest, in zij die bedienen, er gebeden kan worden voor redding, genezing, bevrijding en alles waar wij als gelovigen mee kunnen zitten.

Door de werking van Gods Geest zegt het woord in Marc. 15 zullen boze geesten uitgedreven worden en zal op zieken de handen worden gelegd zij zullen genezen. Alles is mogelijk door het gebed, omdat het gebed van een rechtvaardige veel vermag omdat er kracht aan wordt verleend.

De collecte
Tijdens de diensten worden er twee collectes opgehaald. De collectes dienen als financiële ondersteuning van het gemeentewerk en het zendingswerk. De collectes zijn vrijwillig, maar wel noodzakelijk om het werk wat wij doen in stand te houden.