Over ons

Zendingsgemeente

Matt. 28:18-19:
“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

De hierboven geciteerde Bijbelvers wordt het zendingsbevel genoemd. De Here Jezus Christus zelf droeg het zijn discipelen (en hiermee ook aan elke gelovige) op voordat Hij terug ging naar de hemel. De Heer roept ons op om uit te trekken over de gehele aarde, overal waar Hij zelf ons naartoe stuurt, om het Evangelie te verkondigen.
Om de wereld te vertellen dat Jezus leeft, en dat Hij van ze houdt. Dat Hij zijn leven heeft gegeven voor hen en dat Hij gekomen is om ze leven te geven en overvloed. Dat Hij hen gezond wil maken en vrij wil zetten van demonische machten naar lichaam, ziel en geest.

Wij van de Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Internationaal Ministries willen precies dat doen. Wij willen gehoorzaam zijn aan dit bevel van de Here Jezus en de wijde wereld in trekken om het Evangelie te verkondigen, de mensen te dopen die tot geloof komen en hen maken tot discipelen van Jezus en hen leren onderhouden al wat Hij bevolen heeft. De naam van onze Gemeente zegt het eigenlijk al: Mosterdzaad Internationaal. God houdt heel veel van de mens. De mens is de kroon op Zijn schepping en het is niet Zijn wens dat een van ons verloren gaat. Er zijn een heleboel volkeren op deze aarde die het Evangelie van Jezus Christus nog steeds niet hebben gehoord, ook zijn er een heleboel volken die gebonden zijn in het occultisme. De Here Jezus wilt dat wij uittrekken en verkondigen dat Hij gekomen is om de werken des duivels te verbreken (1 Joh. 3:8) en om de mensen kennis bij te brengen van Gods Woord.

Inmiddels hebben we een aantal dochter gemeentes verspreid over verschillende landen. Slechts omdat wij gehoorzaam zijn geweest aan deze opdracht.

Dit is slechts het begin, want er zijn nog velen die het evangelie moeten ontvangen. Wij gaan dus door om deze opdracht uit te voeren in de kracht en leiding van de Heilige Geest. Wij hoeven niet bevreesd te zijn om uit te trekken in de wijde wereld. De Here Jezus zelf immers verzekert ons dat Hij met ons gaat en dat Hij met ons is.

Matt. 28:20: “En zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

• Maripasoula, Frans Guyana (C.C.F. A Ya Wi De)
• Suriname (Z & V Dja Wi De) Zending en Vormingscentrum Dja Wi DE
• Lelystad (Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Int. Lelystad)
• Rotterdam, Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Int. Rotterdam)
• Cayenne, Frans Guyana (C.C.F. A Ya Wi De)
• House Restoration and Deliverance Min. Int’l Sint Maarten
• Curaçao, Willemstad (Ata Nos Akí)

ABC CRUSADE

Jezus Christus gaf ons in Math. 28 de grote opdracht om de gehele wereld =-=-in te trekken om alle volken tot Zijn discipelen te maken en hen te leren al wat Hij geboden heeft.

Als kinderen van de Allerhoogste God erkennen wij hoe belangrijk het is om de gave Gods te delen met Zijn volk. God heeft ons een gave gegeven en alle gave die God schenkt is goed en is tot opbouw van het lichaam van Christus. We mogen het niet voor onszelf behouden, maar moeten het delen met anderen. Daarom trekken wij er op uit om de kennis die God ons heeft gegeven te delen.

Dit jaar zullen we naast Suriname en Frans Guyana ook de benedenwindse eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) van de Nederlandse Antillen bezoeken. Tijdens onze bezoek aan deze eilanden zullen er in samenwerking met plaatselijke gemeentes, verschillende seminars en campagnes worden georganiseerd.

 

Onze diensten:

We komen twee keer per week samen voor de heilige samenkomst.

Met op de Woensdag om 19:30u. Bijbelstudiedienst en op de Zondag om 14.00u. Opwekkingssamenkomst.
Tijdens beide gelegenheden bent u van harte welkom.

Onze samenkomsten bestaan uit lofprijzing, aanbidding en prediking en zijn er op gericht God te eren en u kennis van God en Zijn woord bij te brengen.

De lofprijs en aanbidding:
Als u eens een van onze diensten bijwoont, zal het u opvallen dat we behoorlijk wat tijd besteden aan lofprijs en aanbidding van onze Heer.

Lofprijs en aanbidding is een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten omdat Gods Woord ons in psalm 100:4 zegt: “Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam”. Dit betekent dat wij iedere keer wanneer wij de plaats van samenkomst binnen gaan en Gods voorhoven willen betreden wij Hem moeten loven en prijzen. Verder zegt het woord ons dat God troont op de lofgezangen van Zijn volk (psalm 22:4) en dat je door lofgezangen de Heer een weg baant om ons Gods heil te laten zien (psalm 50:23).
Willen we dus dat God als Heer troont in onze gemeente en ons persoonlijk leven, dan zullen we dus tijd moeten besteden aan dit onmisbaar onderdeel van de dienst.

De prediking:
De prediking betreft de behandeling/ uiteenzetting van een door God gegeven onderwerp met betrekking tot een leven met Hem. De prediking voedt, sticht, vermaant en bouwt op. Het is het levend brood, dat tot eeuwig leven leidt.
Door de prediking gaan wij ontdekken wie God is, wat Hij ons door Zijn woord wil leren.

Toen Jezus opvoer ten hemel gaf Hij de discipelen de opdracht om de wereld in te gaan en al de volken ter wereld te maken tot Zijn discipelen door het evangelie te prediken(Math. 28, Marc. 16). Romeinen 10 zegt ons dat het geloof komt door het horen en het horen komt door de prediking. Bij het horen van het woord van God komt geloof dus tot stand en groeit geloof.

God zegt ons ook in Jesaja dat Zijn woord nimmer ledig tot Hem zal wederkeren, maar dat het zal doen waartoe het gezonden is. God zend door de prediking Zijn woord en zij die toehoren zullen datgene wat zij verlangen ontvangen door acceptatie van Gods woord.

Oproep tot bekering
Als God Zijn woord zend en deze doet waartoe het gezonden is, dan volgt na de prediking een oproep tot gebed. In de oproep tot gebed worden, zij die nog niet tot het geloof zijn gekomen, uitgenodigd tot Gods heil.

De oproep wordt gedaan om Jezus te leren kennen als je persoonlijke Redder en Verlosser.

We achten het zeer belangrijk dat mensen Jezus leren kennen als hun Redder en Verlosser, omdat we geloven dat Jezus alleen de mens redding van de ziel, rust, vrede, liefde en blijdschap kan schenken. Zonder Hem is dit allen niet mogelijk

Gebed
Na de oproep tot gebed (of tijdens) wordt ook de oproep gedaan aan zij die zijn gekomen met de bede op hun hart voor speciaal gebed. Wij geloven dat door de werking van de Heilige Geest, in zij die bedienen, er gebeden kan worden voor redding, genezing, bevrijding en alles waar wij als gelovigen mee kunnen zitten.

Door de werking van Gods Geest zegt het woord in Marc. 15 zullen boze geesten uitgedreven worden en zal op zieken de handen worden gelegd zij zullen genezen. Alles is mogelijk door het gebed, omdat het gebed van een rechtvaardige veel vermag omdat er kracht aan wordt verleend.

De collecte
Tijdens de diensten worden er twee collectes opgehaald. De collectes dienen als financiële ondersteuning van het gemeentewerk en het zendingswerk. De collectes zijn vrijwillig, maar wel noodzakelijk om het werk wat wij doen in stand te houden.