Visie

Visie

Matteus 28:18-19

“Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat henen en maakt al de volken tot Mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders; en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb”. God heeft onze gemeente geroepen om Zijn volk kennis van Hem bij te brengen. Deze taak moeten we zeker niet licht vatten. Maar we moeten des te meer beseffen dat God een doel heeft met onze gemeente.

Deze gemeente is een zendingsgemeente onder leiding van onze Here Jezus Christus. De naam Mosterdzaad Internationaal zegt al genoeg dat we over de hele wereld gemeentes (zaadjes) willen stichten. De hele wereld moet het evangelie horen omdat Jezus ons deze taak heeft gegeven om te doen.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Daarom onderwerpen wij ons aan alles wat de Here in Zijn Woord tot ons zegt. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Wij geloven dat zonder bevrijding in geest ziel en lichaam niemand in de Hemel komt. Wij geloven In de Drie Eenheid God de Vader God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij geloven ook dat alleen door Jezus aan te nemen als je persoonlijke Heer en Heiland je recht krijg om een kind van God te zijn.
Doch allen die Hem aangenomen hebben Hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloofden. Joh 1:12 ,

Enkele onderwerpen die u in onze samenkomsten zult horen of tegenkomen:

Bevrijding in Geest Ziel en Lichaam
De bekering (wedergeboorte)
De doop in de Heilige Geest
De vervulling met de Heilige Geest
De persoon van de Heilige Geest
De geestelijke gaven, dus ook het spreken in tongen
Het bidden voor de zieken o.a. door oplegging van handen
Het zalven van de zieken
Het uitdrijven van demonen
Het verbreken van de vloek
Het gebed – vragen aan God, Voorbede ,Strijden.
Nacht bidstond en het vasten
Heiliging
Lofprijzing en Aanbidding
Doop in water door onderdompeling en door de Heilige Geest
Het opdragen in de gemeente van kinderen en de baby’s
Het dansen voor de Here in de Gemeente
Het blijmoedig geven aan de Heer – offers
Het geven van tienden aan de Heer
De liefde voor God en elkaar
Het houden van de stille tijd
Het lezen van Gods Woord
Het niet verzuimen van de bijeenkomsten
De geestelijke oorlogsvoering en de wapenrusting
Nazorg voor pas bekeerden
Nazorg voor emotioneel verwonden
Vloek en zegen
De wederkomst van Christus
De opname van de Gemeente
Het Duizendjarige Vrederijk
De Grote Verdrukking en de Antichrist
Overwinning en Autoriteit
Het Bloed van Jezus
De Naam van Jezus
Het Koninkrijk van God
Bevrijding in Geest Ziel en Lichaam
En nog veel meer – alles wat Gods Woord behandelt!!