Zending

Zending

Matt. 28:18-19:
“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

De hierboven geciteerde Bijbelvers wordt het zendingsbevel genoemd. De Here Jezus Christus zelf droeg het zijn discipelen (en hiermee ook aan elke gelovige) op voordat Hij terug ging naar de hemel. De Heer roept ons op om uit te trekken over de gehele aarde, overal waar Hij zelf ons naartoe stuurt, om het Evangelie te verkondigen.
Om de wereld te vertellen dat Jezus leeft, en dat Hij van ze houdt. Dat Hij zijn leven heeft gegeven voor hen en dat Hij gekomen is om ze leven te geven en overvloed. Dat Hij hen gezond wil maken en vrij wil zetten van demonische machten naar lichaam, ziel en geest.

Wij van de Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Internationaal willen precies dat doen. Wij willen gehoorzaam zijn aan dit bevel van de Here Jezus en de wijde wereld in trekken om het Evangelie te verkondigen, de mensen te dopen die tot geloof komen en hen maken tot discipelen van Jezus en hen leren onderhouden al wat Hij bevolen heeft. De naam van onze Gemeente zegt het eigenlijk al: Mosterdzaad Internationaal. God houdt heel veel van de mens. De mens is de kroon op Zijn schepping en het is niet Zijn wens dat een van ons verloren gaat. Er zijn een heleboel volkeren op deze aarde die het Evangelie van Jezus Christus nog steeds niet hebben gehoord, ook zijn er een heleboel volken die gebonden zijn in het occultisme. De Here Jezus wilt dat wij uittrekken en verkondigen dat Hij gekomen is om de werken des duivels te verbreken (1 Joh. 3:8) en om de mensen kennis bij te brengen van Gods Woord.

Inmiddels hebben we een aantal dochtergemeentes verspreid over verschillende landen. Slechts omdat wij gehoorzaam zijn geweest aan deze opdracht.

Dit is slechts het begin, want er zijn nog velen die het evangelie moeten ontvangen. Wij gaan dus door om deze opdracht uit te voeren in de kracht en leiding van de Heilige Geest. Wij hoeven niet bevreesd te zijn om uit te trekken in de wijde wereld. De Here Jezus zelf immers verzekert ons dat Hij met ons gaat en dat Hij met ons is.

Matt. 28:20: “En zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

• Maripasoula, Frans Guyana (C.C.F. A Ya Wi De)
• Suriname (Z & V Dja Wi De) Zending en Vormingscentrum Dja Wi DE
• Lelystad (Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Int. Lelystad)
• Rotterdam, Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Int. Rotterdam)
• Cayenne, Frans Guyana (C.C.F. A Ya Wi De)
• House Restoration and Deliverance Min. Int’l Sint Maarten
• Curaçao, Willemstad (Ata Nos Akí)